Disclaimer/Privacy Policy/Cookie Policy

Intellectuele eigendom

Dit is een website van Jens Aerts
Heilaarstraat 15
2340 Beerse
[email protected]
Ondernemingsnummer: 0646.829.850

De website vormt zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan MenStyle.be – behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding en in het geval van merken die aan derden toebehoren – de auteursrechten en de productierechten bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van Jens Aerts is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

Privacy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens

MenStyle.be zamelt enkel die persoonsgegevens in die u zelf meedeelt, zoals bijvoorbeeld voornaam, naam, postadres en e-mailadres.

Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de diensten van MenStyle.be. Met uw voorafgaande toestemming sturen we u ook nieuwsbrieven. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. U stemt ermee in dat MenStyle.be alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verzenden van nieuwsbrieven worden bijgehouden zolang u ingeschreven blijft voor deze nieuwsbrieven. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde weer intrekken.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van MenStyle.be bewaard. Voor de uitoefening van bepaalde taken doet Menstyle.be beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites). Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies. Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

MenStyle.be heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

– de wet dat vereist,

– de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist,

– u dat vraagt,

– onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

U heb het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op bovenstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Klachten over verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door MenStyle.be, kan u steeds contact opnemen met Menstyle.be zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het emailadres [email protected]. Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

COOKIE POLICY

Het gebruik van ‘Cookies’ door MenStyle.be

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst wanneer u onze website www.menstyle.be bezoekt en die voorkeuren tijdens het surfen en/of technische informatie onthouden. Cookies helpen ons om verschillende dingen op te volgen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op onze website, met name functionele cookies.

Daarnaast maakt onze website gebruik van analytische cookies, die echter enkel worden geplaatst indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.  Deze analytische cookies worden gebruikt om bezoek- en klikgedrag te onthouden.

MenStyle.be gebruikt deze cookies enkel om uw onlinegebruik aangenamer te maken. Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org

De wetgeving betreffende gegevensbescherming verplicht ons om u deze informatie te verstrekken. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, kan u contact opnemen via e-mail: [email protected]

Sociale media

MenStyle werkt samen met verschillende aanbieders van sociale medianetwerken. Als onderdeel van deze samenwerking wordt jouw browser automatisch verbonden met de geselecteerde serviceprovider (bijvoorbeeld Facebook, Instagram,…) wanneer je de betreffende service gebruikt. Jouw IP-adres, cookies en andere informatie worden bijvoorbeeld naar de betreffende serviceprovider verzonden als je eerder hun website hebt bezocht. Deze gegevensoverdracht wordt door ons zoveel mogelijk voorkomen en vindt alleen plaats als jij communiceert met het sociale medianetwerk. Als je bent aangemeld bij het juiste sociale netwerkplatform, kan het jouw bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount.

Daarnaast gebruiken we plug-ins (zoals het Facebook-pictogram) van verschillende platforms. Door op het betreffende pictogram te klikken, stemt je in met de communicatie met het respectieve platform en de overdracht van informatie (bijvoorbeeld IP-adres) aan de respectieve serviceprovider. Door een plug-in te activeren, ontvangt het respectieve sociale netwerk de informatie dat de browser de bijbehorende pagina van onze website heeft opgeroepen. Dit is ook zo als jij geen account hebt of niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit de browser naar een server van het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd op een van de sociale netwerken tijdens jouw bezoek aan onze website, kan het sociale netwerk het bezoek aan onze website rechtstreeks aan jouw netwerkaccount toewijzen met de plug-in die tegelijkertijd is geactiveerd.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door het respectieve sociale netwerk, evenals jouw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van jouw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van het respectieve sociale netwerk.

De website van MenStyle linkt naar volgende sociale netwerken:

Facebook: Facebook bevindt zich 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Voor meer informatie zie Facebook, of raadpleeg het privacy beleid van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: Instagram is onderdeel van Facebook, Instagram bevindt zich in Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Voor meer informatie zie Facebook, of raadpleeg het privacy beleid van Instragram op: https://help.instagram.com/155833707900388

TikTok: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. Voor meer informatie raadpleeg het privacy beleid van TikTok op: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door MenStyle.be worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. MenStyle.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. MenStyle kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Documenten die afkomstig zijn van de site mogen enkel ter informatie voor privé-gebruik worden benut. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en in het bijzonder de volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mail, sms, mms, wap,… of op een website, extranet, intranet,… .

MenStyle.be geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via computers.

MenStyle.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals – zonder uitputtend te zijn – schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan MenStyle.be, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege MenStyle.be.

MenStyle.be weigert elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.

Notice & Take down

Vanwege het nieuwskarakter van MenStyle.be hanteren wij een Notice & Takedown Procedure.

Waar mogelijk vermelden wij de bron van zowel tekst- als beeldmateriaal. Wij zien er tevens zoveel mogelijk op toe dat tekst-, audio-, video- en/of fotomateriaal niet handelt in strijd met wetgeving op het gebied van citaat-, auteurs- en persoonsrecht.

Als u niettemin toch van mening bent dat er materiaal op MenStyle.be staat dat in strijd is met wettelijke voorschriften of inbreuk maakt op uw rechten, dan kunt u hieronder een verzoek indienen om het materiaal op MenStyle.be te laten verwijderen.

Om een snelle afhandeling te bespoedigen kunt u bezwaar maken door te mailen naar [email protected]. Een anonieme melding is niet mogelijk. MenStyle.be streeft ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren.

Gebruik en deontologie

Het publieke gedeelte is enkel toegankelijk na registratie en aanvaarding van deze disclaimer met daarin de gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van het publieke deel van www.menstyle.be is gratis. Zoals beschreven in punt 1 is deze portaalsite een plaats van tegensprekelijk debat met respect voor eenieders rechten en plichten. Persoonlijke aanvallen worden niet gedoogd.

De gebruiker zal erover waken dat hij/zij:

  • alle intellectuele rechten van derden respecteert;
  • alle persoonlijkheidsrechten van de mens respecteert, in het bijzonder het recht op zijn privé-leven;
  • niet onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
  • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit bevat; hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit reclame op enigerlei wijze, direct of indirect, voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. verboden zijn door artikel 380ter van de Strafwet;
  • niet strijdig is met de goede zeden, zoals verboden door artikel 283 van de Strafwet; het begrip “goede zeden” is een evoluerend begrip dat door de rechtspraak wordt ingevuld en ondermeer de volgende onderwerpen als strijdig met de goede zeden acht: incest, verkrachting, anale sex, sex met dieren,…;
  • niet negationistisch of revisionistisch is (ontkennen van het bestaan van de Holocaust), zoals verboden door de wet van 23 maart 1995;
  • niet aanzet tot het plegen van misdrijven (artikel van de wet van 25 maart 1891) of tot het gebruik van verdovende middelen (artikel 3 van de wet van 24 februari 1921);
  • geen bestanden bevat met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, zoals verboden door artikel 550ter van de Strafwet.

Bovenstaande opsomming is niet exclusief.
Indien U vaststelt dat door een gebruiker geplaatste content op enigerlei wijze onwettig is dan dient u ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen op volgend adres: [email protected] Elke andere wijze van contactname zal niet in overweging worden genomen, en zal tot gevolg hebben dat  Jens Aerts niet daadwerkelijk kennis heeft genomen van de onwettige activiteit of informatie, zoals omschreven in art 20§1 van de Wet van 11 maar 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.


Veiligheid

MenStyle.be stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op MenStyle.be.

Wijzigingen

MenStyle.be kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.